Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (špecifikovaný v bode 2) a kupujúcim (špecifikovaný v bode 3), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb (ďalej len „produktov“) na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Predávajúci

EVERGREEN, s.r.o.

Štiavnická cesta 8

034 01 Ružomberok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA


IČO:36003131 

DIČ: 2020431237

IČ DPH: SK 2020431237


Zapísal: Okresný súd Žilina, vložka č. 13383/L oddiel: Sro

Bankové spojenie: TB Ružomberok

Účet: 2626706020 / 1100

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2670 6020

SWIFT: ATR SK BX

FORMA ÚHRADY: prev.príkazom

Telefonický kontakt: +421 911 28 08 81

E-mailový kontakt: info@evergreen.sk


Adresa pre vrátenie produktov a zaslanie reklamácie:

EVERGREEN, s.r.o.

Štiavnická cesta 8

034 01 Ružomberok

Na tejto adrese môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet.

Zákaznícky servis: prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu v pracovné dni (pondelok – piatok) medzi 8:00 – 16:00 hod.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-mail: bb@soi.sk

3. Kupujúci


Kupujúci – registrovaný používateľ systému – spotrebiteľ alebo podnikateľ, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na základe registrácie, alebo vyplnenia svojich kontaktných údajov právo objednať produkty ponúkané v internetovom obchode predávajúceho.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu


Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný: dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkty v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ich alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu; zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi . Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodané produkty. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti produktu nie je schopný dodať produkt kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope predávajúceho, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný: prevziať zakúpené alebo objednané produkty, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie produktov svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie produktov v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4. Internetový obchod


Internetový elektronický obchod (ďalej len „e-shop“) je internetová stránka predávajúceho nachádzjúca sa na ineternetovej doméne www.evergreen.sk umiestnenej v sieti Internet, ktorá umožňuje nákup produktov na ňom vystavených.

5. Objednávka, uzavretie zmluvy


Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj produktu predávajúcim kupujúcemu a vzniká záväzným odoslaním elektronického formulára e-shopu, obsahujúceho informácie o kupujúcom, zoznam objednaných produktov z ponuky e-shopu a cenu týchto produktov. Objednávky je možné podať elektronicky, telefonicky alebo osobne. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a že s nimi súhlasí.

Zákazník si môže cez e-shop objednať akýkoľvek produkt, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Pridať do košíka“. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde elektronickým potvrdením (e-mailom) elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ sa objednaný produkt automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo; ak kupujúci má, tak aj IČO, DIČ a IČ DPH; objednávací kód produktu, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia produktu. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Podľa § 588 Občianského zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou produktov prezentovaných na e-shope predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktov alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000), Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

6. Odstúpenie od zmluvy


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti produktu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ produktu dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať produkt zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na e-shope.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktov na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia produktov aj bez uvedenia dôvodu.

Produkty sa považujú za prevzaté objednávateľom okamihom, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaných produktov, alebo ak sa:

a) produkty objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia produktu, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva produkt pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) produkt dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného produktu.

Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti produkty predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Produkt nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Spotrebiteľ má právo po prevzatí produktu v rámci lehoty na odstúpenie produkty rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať produkty tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť produktov, nemá však právo začať produkty používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (produkt použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak produkt javí známky poškodenia alebo používania, alebo produkt nie je kompletný, predávajúci podľa § 9 ods. 1, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Následne za vrátený poškodený, používaný alebo nekompletný produkt si bude predávajúci uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody zo strany spotrebiteľa dohodou alebo v občianskom súdnom konaní. Poškodenie obalu a produktu samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní produktu v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu je produkt doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie produktu späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie produktu predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol produkt odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu produkt, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy produktu a uvedenia produktu do pôvodného stavu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj produktu alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, produktu vyrobeného na mieru alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj produktu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným produktom,

f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného produktu ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo produkty vopred neobjednal,

g) preprava produktov, alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

7. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana


Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci e-shopu predávajúceho, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe a poskytnuté údaje bude spracúvať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Výnimku tvoria spoločnosti, ktorými doručuje predávajúci objednaný produkt kupujúcemu, a ktorým za týmto účelom môže poskytnúť predávajúci kontaktné údaje na kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu). Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na e-shope ihneď po prihlásení.

8. Spôsoby platby, platobné podmienky


Všetky ceny produktov sú uvedené koncové. Za produkty môžno platiť bankovým prevodom na účet spoločnosti predávajúceho. V prípade platby bankovým prevodom si kupujúci môže po potvrdení objednávky vytlačiť zálohovú faktúru zaslanú e-mailom, ktorá obsahuje informácie o produkte, cene a účte predávajúceho, na ktorý je potrebné zálohovú faktúru uhradiť. Pri platbe prevodom je potrebné zadať ako variabilný symbol číslo objednávky.

9. Dodacie podmienky


Štandardné dodacie lehoty v pracovných dňoch sú spravidla uvedené pri každom produkte na e-shope. V prípade, že objednaný produkt nemáme na sklade my ani náš dodávateľ, pri telefonickom potvrdení objednávky vám oznámime najbližší možný termín dodania, obvykle do 30 kalendárnych dní alebo navrhneme vhodnú alternatívu. V prípade, že vás kuriér nezastihne, spojí sa s vami telefonicky na čísle uvedenom pri registrácii a dohodne si najvhodnejší termín dodania produktu. Kupujúci je povinný objednaný produkt prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného produktu objednávateľom zostáva objednaný produkt vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda produkt ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že produkt alebo obal produktu je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav produktu. V prípade zistenia poškodenia produktu je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia produktu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady produktu, zľavu na produkt alebo v prípade neodstrániteľných vád produktu dodať kupujúcemu nový produkt. Bežné hodiny doručenia sú v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.

Predávajúci sa zaväzuje dodaťobjednané produkty kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávkom formulári ako miesto doručenia. Produkty doručujeme kuriérskou spoločnosťou TOPTRANS, špedíciou alebo našimi vozidlami. Pre doručenie kuriérom je potrebné tel. číslo.

V prípade záujmu na osobný odber, bude klient informovaný mailom, že jeho produkt už je pripravený na výdajnom mieste a môže si ho prevziať v následujúcich 7 kalendárnych dňoch od doručenia informácie.

Zásielky, ktoré sú vrátené ako nevyzdvihnuté, posielame znovu iba na Vaše vyžiadanie.

10. Poštovné a balné


Kuriér: cena v závislosti od množstva dodávaného tovaru
Osobný odber: 0 €
Balné: cena v závislosti od množstva dodávaného tovaru

11. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)


Predávajúci zodpovedá za chyby produktu a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkt zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na e-shope predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal produkt už v čase prevzatia produktu. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení produktu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení predajcovi alebo oprávnenému zástupcovi predávajúceho. Príslušenstvo, dokumentácie a návod je zákazník povinný predložiť predajcovi alebo oprávnenému zástupcovi predávajúceho len vtedy, ak má význam pre posúdenie stavu produktu pri uplatnení zodpovednosti za vady produktu. Ak produkt vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí produkt do prevádzkarne predávajúceho.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s produktom si poistiť. Produkt zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný produkt je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť produkt priamo určenej osobe).

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona. Kupujúci je povinný reklamovať chyby produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie produktu vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby produktu v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s produktom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie produktu“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie produktu ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením produktu. Ak kupujúci reklamáciu produktu uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať produkt na odborné posúdenie. Ak kupujúci produkt zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia produktu, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu produktu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia produktu záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie produktu, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí produktu,
 • uplynutím záručnej doby produktu,
 • mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,
 • používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
 • poškodením produktu nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením produktu neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom,
 • poškodením pri doprave,
 • poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do produktu k tomu neoprávnenej osoby.


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného produktu,
 • výmenou produktu,
 • vrátením kúpnej ceny produktu,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať produkt z dôvodu záručnej opravy produktu.

V prípade výmeny produktu za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený produkt, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny produktu za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového produktu, ale iba na nový produkt. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba produktu objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby produktu prostredníctvom súdu.

Zodpovednosť za vady predanej veci
Občiansky zákonník
§ 622

 1.   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda produkt ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že produkt alebo obal produktu je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav produktu. V prípade zistenia poškodenia produktu pri jeho odovzdávaní kupujúcemu je prepravca povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia produktu (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí preberajúci. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok produkt je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady produktu, zľavu na produkt alebo v prípade neodstrániteľných vád produktu dodať kupujúcemu nový produkt.

Reklamácie mechanického poškodenia produktu, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tproduktu. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia produktu už nie je možné uznať.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí produktu skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť produktu teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Drobná zmena dezénu je vyhradená a nie je predmetom reklamácie. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Postup pri reklamácii

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Pošlite e-mail na e-mailovú adresu predávajúceho, kde uvediete:

 • Číslo objednávky
 • Názov produktu
 • Popis závady


Pri zasielaní produktu prosím dbajte na správne zabalenie produktu a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa produkt pri preprave nepoškodil. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť produkty na adresu predávajúceho, spolu s vyplneným formulárom pre spätné zásielky alebo priložte sprievodný list, ktorý bude obsahovať meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, dátum a podpis zákazníka.

12. Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na e-shope predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000) a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a porozumel im. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Príloha č. 1 Obchodných podmienok - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

V Ružomberku, dňa 1.2.2022.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnania.

Táto stránka používa technológiu cookies. Pokračovaním súhlasíte s využívaním cookies.